MatterMost – Cài đặt trên CentOS 7

MatterMost – Cài đặt trên CentOS 7

Bổ sung cấu hình Tài liệu hướng dẫn cài đặt MatterMost trên CentOS7: Chuẩn bị Chuẩn bị một server có cấu hình tối thiểu như sau: 1 CPU 1 GB RAM 10 GB Disk CentOS 7 Tài khoản root Update OS yum -y install epel-release && yum update -y Disable Firewalld & SElinux & ipv6 systemctl stop…