Cài đặt docker compose trên ubuntu 22.04

Tác giả: 20/01/2024

Giới thiệu

Docker đơn giản hóa quy trình quản lý quy trình ứng dụng trong vùng chứa. Mặc dù các thùng chứa tương tự như máy ảo theo một số cách nhất định nhưng chúng nhẹ hơn và thân thiện với tài nguyên hơn. Điều này cho phép các nhà phát triển chia môi trường ứng dụng thành nhiều dịch vụ riêng biệt.

Đối với các ứng dụng phụ thuộc vào một số dịch vụ, việc sắp xếp tất cả các vùng chứa để khởi động, liên lạc và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng. Docker Compose là một công cụ cho phép bạn chạy các môi trường ứng dụng nhiều vùng chứa dựa trên các định nghĩa được đặt trong tệp YAML. Nó sử dụng các định nghĩa dịch vụ để xây dựng các môi trường có thể tùy chỉnh hoàn toàn với nhiều vùng chứa có thể chia sẻ mạng và khối lượng dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ trình bày cách cài đặt Docker Compose trên máy chủ Ubuntu 22.04 và cách bắt đầu sử dụng công cụ này.

Cài đặt Docker Compose

Để đảm bảo bạn có được phiên bản ổn định cập nhật nhất của Docker Compose, bạn sẽ tải xuống phần mềm này từ kho lưu trữ Github chính thức của nó .

Trước tiên, hãy xác nhận phiên bản mới nhất có sẵn trên trang phát hành của họ . Tại thời điểm viết bài này, phiên bản ổn định nhất hiện nay là 2.3.3.

Sử dụng lệnh sau để tải xuống:

mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.3.3/docker-compose-linux-x86_64 -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose

Tiếp theo, đặt quyền chính xác để docker compose lệnh có thể thực thi được:

chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
apt install docker-compose

Để xác minh rằng quá trình cài đặt thành công, bạn có thể chạy:

docker compose version

Bạn sẽ thấy đầu ra như thế này:

cd /var/www

mkdir /app

vi app/index.html

Tạo file docker-compose.yml như sau:

 

Đứng tại /var/www và chạy lệnh sau:

docker compose up -d

docker exec -it nginx /bin/sh

Một số thao tác cơ bản

  1. docker compose ps
  2. docker compose logs
  3. docker compose pause
  4. docker compose unpause
  5. docker compose stop
  6. docker compose down
  7. docker image rm nginx:alpine

Trong hướng dẫn này, bạn đã biết cách cài đặt Docker Compose và thiết lập môi trường được chứa trong bộ chứa dựa trên hình ảnh máy chủ web Nginx. Bạn cũng đã biết cách quản lý môi trường này bằng lệnh Compose.

Để tham khảo đầy đủ tất cả docker compose các lệnh có sẵn, hãy kiểm tra tài liệu chính thức