Triển khai OpenLiteSpeed, PHP, MySQL, WordPress and LSCache với 1-Click

Tác giả: 22/12/2022

Chúng ta có thể triển khai OpenLiteSpeed, LSPHP, MariaDB, WordPress, và LiteSpeed Cache plugin cho website  WordPress với 1-click!

Hôm nay Nhân Hòa sẽ giới thiệu với các bạn cách triển khai với 1-Click –  là tập lệnh cài đặt bằng một cú nhấp chuột cho OpenLiteSpeed. Sử dụng tập lệnh này, bạn có thể cài đặt OpenLiteSpeed ​​nhanh chóng và dễ dàng với các cài đặt mặc định của nó, chẳng hạn như sử dụng các tham số khác nhau, ./ols1clk.sh -w bạn có thể cài đặt các tệp WordPress và cơ sở dữ liệu MySQL được liên kết với nó, cùng với LiteSpeed ​​Cache Plugin cho WordPress tại cùng một lúc.

Demo triển khai : 

  • Hệ điều hành CentOs 7 blank (đã update)
  • File cần được chạy với tài khoản cao cấp là root hoặc các tài khoản có quyền cao cấp ngang root.

Cài đặt 

Tải script

#cd ~

#wget https://raw.githubusercontent.com/litespeedtech/ols1clk/master/ols1clk.sh

Chạy script

#chmod a+x ols1clk.sh

#./ols1clk.sh  --verbose  --adminpassword Nhanhoa9999  --email tudv@nhanhoa.com.vn  --lsphp 80  --mariadbver 10.5  --wordpressplus tudv.xyz  --wordpresspath /home/public_html  --dbrootpassword Nhanhoa8888  --dbname tudv  --dbuser tudv  --dbpassword Nhanhoa7777  --prefix wp_  --wpuser admin_tudv  --wppassword Nhanhoa6666

Các tùy chọn tương ứng

--verbose : Show tiến trình chạy script

--adminpassword : Password admin console Openlitespeed , https://tudv.xyz:7080 user admin password Nhanhoa9999

--email : Email administrator

--lsphp : phiên bản lsphp 80

--mariadbver 10.5 : Phiên bản MariaDB 10.5

--wordpressplus tudv.xyz : Tên website triển khai là tudv.xyz

--wordpresspath /home/public_html : Lưu source code tại /home/public_html

--dbrootpassword Nhanhoa8888 : root MariDB là Nhanhoa8888

--dbname tudv  : DB name site tudv.xyz

--dbuser tudv  : DB user quản lý DB name tudv

--dbpassword Nhanhoa7777 Pass userDB tudv

--prefix wp_ : Tiền tố DB

--wpuser admin_tudv : Tạo admin website là admin_tudv

--wppassword Nhanhoa6666 : pass admin_tudv  Nhanhoa6666

 

Sau khi bạn chạy script sẽ có lời nhắc lại các cấu hình đã chính xác chưa, các bạn nhìn hình ảnh show để continue [Y] hoặc [n]  để chỉnh sửa lại các tham số cần chỉnh

Ở đây mình chọn [Y]

Quá trình cài đặt rất nhanh khoảng 3 phút tùy vào cấu hình máy chủ của bạn và tốc độ mạng lúc đó.

Kiểm tra

Admin console OLS

Admin website Enabled LSCache

Root MariaDB

 LsCache Check

Tổng Kết

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn tạo website WordPress với stack OLS + LsPhp+ MariaDB + LsCache chỉ với 1 dòng lệnh.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời