Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Tác giả: 30/12/2023

Chỉ cần chạy liền đoạn lệnh sau là bạn đã cài đặt xong docker trên Ubuntu 22.04

apt update -y
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh
service docker start
systemctl enable docker

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com!