Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Tác giả: 28/04/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt docker trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Cập nhật gói phần mềm trên hệ thống của bạn bằng lệnh:
sudo apt-get update
  1. Cài đặt các gói phụ thuộc bằng lệnh:
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
  1. Thêm chữ ký GPG của Docker bằng lệnh:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
  1. Thêm kho lưu trữ Docker vào danh sách kho lưu trữ APT bằng lệnh:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  1. Cập nhật lại danh sách kho lưu trữ APT bằng lệnh:
sudo apt-get update
  1. Cài đặt Docker Engine bằng lệnh:
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  1. Kiểm tra phiên bản Docker Engine đã cài đặt bằng lệnh:
docker --version

Nếu phiên bản Docker Engine hiển thị trên màn hình, điều đó chứng tỏ quá trình cài đặt đã thành công.

Lưu ý: để chạy Docker mà không phải nhập sudo trước mỗi lệnh, bạn có thể thêm tài khoản hiện tại của mình vào nhóm docker bằng lệnh:

sudo usermod -aG docker $USER

Sau đó, đăng xuất và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực.

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh Docker trên Ubuntu 22.04

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *