Cài Đặt Remote Desktop Trên Centos 7

Tác giả: 27/11/2022

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài Remote Desktop trên Centos 7

1 – Update repo cho yum:

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

2 – Cài xrdp và tigervnc

yum -y install xrdp tigervnc-server

Start dịch vụ xrdp

systemctl start xrdp.service

Kiểm tra xrdp đã chạy chưa

netstat -antup | grep xrdp

Khởi động khi start HĐH

systemctl enable xrdp.service

Cấu hình Firewall

service firewalld stop

Hoặc:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3389/tcp
firewall-cmd –reload

Cấu hình SElinux hoặc tắt đi

chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp

chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

Muốn đổi port thì vào file cấu hình change port:

vi /etc/xrdp/xrdp.ini

Kiểm tra

Dùng máy windows remote RDP vào

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn cài đặt Remote Desktop trên Centos7

Hẹn gặp lại các bạn lần sau tại wiki.nhanhoa.com.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *