Remote Desktop Centos 7

Cài Đặt Remote Desktop Trên Centos 7

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài Remote Desktop trên Centos 7 1 – Update repo cho yum: rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm 2 – Cài xrdp và tigervnc yum -y install xrdp tigervnc-server Start dịch vụ xrdp systemctl start xrdp.service Kiểm tra xrdp đã chạy chưa netstat -antup | grep…