Cài đặt – Upgrade Nginx 1.18 to 1.24 trên Ubuntu 20.04 – 22.04

Tác giả: 27/04/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài mới Nginx 1.24 latetest version hoặc upgrade nginx 1.18 lên 1.24

Nguồn tham khảo

https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/installing-nginx/installing-nginx-open-source/

Bước 1 – Kết nối với máy chủ thông qua SSH và cài đặt các phần mềm yêu cầu

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring

Bước 2 – Nhập khóa ký nginx cho apt

curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor \
| sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null

Bước 3 -Tạo tệp source.list cho apt:

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] \
http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Bước 4 -Ghim kho lưu trữ để đảm bảo các gói nginx được cài đặt thay vì các gói do Ubuntu cung cấp

echo -e "Package: *\nPin: origin nginx.org\nPin: release o=nginx\nPin-Priority: 900\n" \
| sudo tee /etc/apt/preferences.d/99-nginx

Bước 5 – Update apt:

sudo apt update

Bước 6- Cài nginx

sudo apt install nginx

Bước 7 – Check và kiểm tra

systemctl restart nginx
nginx -v
curl -I 127.0.0.1

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời