Cài đặt – Upgrade Nginx 1.18 to 1.24 trên Ubuntu 20.04 – 22.04

Tác giả: 27/04/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài mới Nginx 1.24 latetest version hoặc upgrade nginx 1.18 lên 1.24

Nguồn tham khảo

https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/installing-nginx/installing-nginx-open-source/

Bước 1 – Kết nối với máy chủ thông qua SSH và cài đặt các phần mềm yêu cầu

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring

Bước 2 – Nhập khóa ký nginx cho apt

curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor \
| sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null

Bước 3 -Tạo tệp source.list cho apt:

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] \
http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Bước 4 -Ghim kho lưu trữ để đảm bảo các gói nginx được cài đặt thay vì các gói do Ubuntu cung cấp

echo -e "Package: *\nPin: origin nginx.org\nPin: release o=nginx\nPin-Priority: 900\n" \
| sudo tee /etc/apt/preferences.d/99-nginx

Bước 5 – Update apt:

sudo apt update

Bước 6- Cài nginx

sudo apt install nginx

Bước 7 – Check và kiểm tra

systemctl restart nginx
nginx -v
curl -I 127.0.0.1

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *