Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Tác giả: 29/08/2022
I. Giới thiệu.

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web.

Memcached có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng,phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

Mặc định Directadmin không hỗ trợ Memcached nên Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Memcached để tối ưu hóa hệ thống máy chủ.

II. Cài bước cài đặt Memcached

Để cài đặt Memcached các bạn cần SSH vào máy chủ với quyền root để thực hiện các lệnh theo 3 bước sau :

Bước 1: Cài dịch vụ Memached

Để cài đặt Memcached các bạn dùng lệnh sau :

yum install memcached -y

Sau khi cài xong kết quả trả về như hình ảnh

systemctl start memcached
systemctl enable memcached
systemctl status memcached

Memcached sử dụng port 11211 do đó các bạn cần mở port 11211 để hoạt động (Với Directadmin sử dụng CSF bạn có thể thao tác mở port trên CSF nhé)

Kiểm tra lại theo lệnh sau :

netstat -nltp | grep 11211
netstat -nltp | grep memcached

 

Bước 2: Cài đặt libmemcached và Memcached module

Khi các bạn đã cài đặt Memcached trên DirectAdmin ở bước trên, các bạn cần cài đặt bộ thư viện libmemcached và memcached module để kết nối.

  • Cài đặt Libmemcached

Để cài đặt Libmemcached các bạn chạy lệnh sau :

wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.18/+download/libmemcached-1.0.18.tar.gz
gunzip libmemcached-1.0.18.tar.gz
tar -xvf libmemcached-1.0.18.tar
cd libmemcached-1.0.18
./configure
make && make install
  • Cài đặt Memcached module

Lưu ý : Đối với PHP 7.x bạn phải cài Memcached Version 3.x trở lên và Với PHP 5.x bạn phải cài Memcached Version 2.x

Để cài đặt Memcached module các bạn chạy lệnh sau :

wget https://pecl.php.net/get/memcached-3.1.5.tgz
tar -xvzf memcached-3.1.5.tgz
cd memcached-3.1.5
phpize
./configure
make && make install

Khi chạy xong các bạn sẽ thấy một đường dẫn “Installing shared extensions: /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/” như ảnh bên dưới. Bạn hãy mở file php.ini và thêm extension memcached.so vào file php.ini

 

Bước 3: Cấu hình cho PHP nhận cấu hình của Memcached module

Các Bạn sử dụng lệnh php -i | grep php.ini để tìm kiếm loader file php.ini. Sau đó di chuyển xuống cuối file và thêm vào đoạn extension=memcached.so như ảnh đinh kèm.

 

Sau đó các bạn khởi động lại apache bằng lệnh sau:

service httpd restart

Vậy là chúng ta đã xong các bước cài đặt giờ có thể kiểm tra bằng cách dùng lệnh:

php -m | grep memcached

Nếu xuất hiện dòng chữ memcached thì bạn đã thành công trong việc cài đặt memcached module

 

Ngoài ra có 1 cách khác để kiểm tra extension memcached là bạn hãy tạo một file info.php và kiểm tra như ảnh dưới đây bằng các vào thư mục chứa mã nguồn (Mặc định là public_html) tạo mới một file có tên info.php và dán đoạn mã code sau.

<?php
phpinfo();
?>

Sau khi tao xong file info.php bạn truy cập <Tên miền>/info.php ví dụ như nhanhoa.com.vn/info.php để kiểm tra như ảnh sau đây

 

III. Tổng kết

Qua bài viết hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều trong việc lựa chọn các công cụ caching cho mã nguồn của mình.

Trả lời