Hướng dẫn cài đặt smokeping trên Centos 7

Tác giả: 01/03/2023

Smokeping – Phần 1 – Hướng dẫn cài đặt smokeping trên Centos 7

Hệ thống monitor là một thứ không thể thiếu đối với một doanh nghiệp. Hôm nay Nhân Hòa sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ dùng để monitor network với chi phí thấp và cấu hình khá đơn giản. Đó là công cụ Smokeping.

Giới thiệu

  • Smokeping là một phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ Perl
  • Tác giả: Tobi Oetiker
  • SmokePing là một công cụ đo độ trễ. SmokePing có thể đo lường, lưu trữ, hiển thị độ trễ và sự mất gói tin trên biểu đồ.
  • SmokePing sử dụng RRDtool để duy trì lưu trữ dữ liệu lâu dài và hiển thị lên biểu đồ một cách dễ nhìn, lấy thông tin chính xác về trạng thái của từng kết nối mạng.
  • Có thể cấu hình cảnh báo qua email
  • Chi phí triển khai thấp

Chuẩn bị

Để cài đặt smokeping, ta cần chuẩn bị một server cài đặt hệ điều hành Centos 7 trắng. Cấu hình tối thiểu 1 core CPU, 500MB RAM, 5GB disk.

Ở bài viết này tôi sẽ cài đặt smokeping trên VPS có IP 103.159.50.46

Cài đặt

Khai báo repos và các gói cần thiết :

yum -y update
yum groupinstall “Development tools” -y
yum -y install epel-release wget curl httpd postfix

Cài đặt:

yum -y install smokeping

Cấu hình web server

Backup file config:

 

Sửa file /etc/httpd/conf.d/smokeping.conf thành nội dung như sau:

<Directory “/usr/share/smokeping” >
Options +ExecCGI
Require all granted
</Directory>

<Directory “/var/lib/smokeping” >
Require all granted
</Directory>

ScriptAlias /smokeping/sm.cgi /usr/share/smokeping/cgi/smokeping.fcgi
ScriptAlias /smokeping/smokeping.cgi /usr/share/smokeping/cgi/smokeping.fcgi

Alias /smokeping/images /var/lib/smokeping/images
Alias /smokeping /usr/share/smokeping/htdocs

RedirectMatch permanent “^/smokeping/?$” “/”
RedirectMatch permanent “^/smokeping/smokeping.cgi” “/”
RedirectMatch permanent “^/smokeping/sm.cgi” “/”

Sửa file cấu hình /etc/httpd/conf/httpd.conf:

Tìm dòng DirectoryIndex index.html (dòng 164) trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thay bằng dòng :

DirectoryIndex index.html smokeping.fcgi

Tìm dòng DocumentRoot “/var/www/html” (dòng 119) trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thay bằng dòng:

DocumentRoot “/usr/share/smokeping/cgi”

Cấu hình smokeping

Chúng ta cấu hình ở file /etc/smokeping/config

vi /etc/smokeping/config

Ví dụ tôi có 2 site cần theo dõi là Viettel và FPT. Ở mỗi site có 2 host. Ta thêm host để theo dõi ở mục *** Targets *** (ở cuối file cấu hình) như sau:

+ Site1-Viettel
menu = Site1-Viettel
title = Site1-Viettel
++ Host1-106 menu = Host1
title = 103.176.179.106
host = 103.176.179.106
++ Host2-200 menu = Host2
title = 103.159.50.200
host = 103.159.50.200
++ Host3-200
menu = Host3
title = 103.159.50.200 va 103.176.179.106
host = /Site1-Viettel/Host1-106 /Site1-Viettel/Host2-200

Chúng ta có thế thêm các host quốc tế để theo dõi:

+ GW
menu = GW
title = GW ++ CloudflareDNS
menu = Cloudflare DNS
title = Cloudflare DNS server
host = 1.1.1.1 ++ GoogleDNS
menu = Google DNS
title = Google DNS server host = 8.8.8.8

Ngoài ra, cũng có thể đặt 2 hoặc nhiều host trên cùng 1 biểu đồ để so sánh với nhau. Ví dụ ở đây tôi muốn so sánh độ trễ giữa google và cloudflare khi ping đến từ host smokeping của tôi.

++ MultiHost

menu = Multihost example
title = CloudflareDNS and Google DNS
host = /GW/CloudflareDNS /GW/GoogleDNS

Sau khi cấu hình, chúng ta thực hiện tiếp các bước sau:

Cấu hình firewalld:

systemctl start firewalld
systemctl enable firewalld
sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http
sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https
sudo firewall-cmd –reload

systemctl enable smokeping  

Kết quả:

Truy cập vào IP 103.159.50.46 trên trình duyệt và kiểm tra kết quả.

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt công cụ smokeping. Ở bài viết tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các khái niệm liên quan và cách đọc biểu đồ đối với công cụ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *