Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

Tác giả: 30/08/2022

1) Nếu muốn nâng cấp CustomBuild 2.0 với các giá trị mặc định trong option.conf các bạn làm theo các bước sau:

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

2) Sau đó các options.conf mặc định sẽ được tạo ra. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các tùy chọn mặc định, bỏ qua bước 3

3) Khi có thay đổi các giá trị option các bạn sẽ phải chạy lệnh sau:

./build all d
./build rewrite_confs

Trên đây là hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0. Chúc bạn thành công

30/08/2022

Trả lời