[Hướng dẫn] sử dụng tính năng AutoResponders trên mail hosting cPanel

Tác giả: 04/10/2023

1. Giới thiệu

Autoresponder là tính năng trả lời tự động khi có địa chỉ mail từ bên ngoài gửi mail cho bạn.

Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi Autoresponders cho tài khoản email của mình thông qua giao diện cPanel. Bạn có thể định cấu hình email để gửi trả lời tự động cho tất cả các email bạn nhận được vào tài khoản email của mình. Bạn có thể thực hiện trả lời tự động để nói rằng bạn đã nhận được email và bạn sẽ trả lời sớm.

Nếu bạn đang trong kỳ nghỉ, bạn có thể định cấu hình Trả lời tự động để trả lời rằng bạn không có sẵn tại thời điểm này, v.v. bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian cụ thể trong đó trả lời tự động sẽ được gửi.

2. Hướng dẫn sử dụng

Để thêm trả lời tự động, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở Autoresponders trên Cpanel.

 

 

Bước 2: Nhấp Add Autoresponders để thêm mới.

 

 

Bước 3: Cấu hình các thông số như sau:

  • Charater set: thường là utf-8
  • Interval: Nhập số giờ chờ giữa các phản hồi cho cùng một địa chỉ email, điều này giúp ngăn chặn việc gửi cùng một email đến cùng một người dùng nhiều lần.
  • Email + miền: Nhập email và miền muốn cấu hình trả lời tự động.
  • From: Nhập email gửi đi tên người gửi, đó có thể là tên của bạn hoặc công ty của bạn.
  • Subject: nhập chủ đề thư gửi.
  • Body: nhập nội dung mail trả lời tự động.
  • Tích This message contains HTML: Chọn Thông báo này chứa hộp kiểm HTML, nếu có HTML trong nội dung email của bạn.

 

 

  • Start: đặt thời gian bắt đầu.
  • Stop: đặt thời gian kết thúc.
  • Cuối cùng chọn Create để khởi tạo.

 

 

Trên đây là cách sử dụng tính năng Autoresponder trên mail hosting cpanel. Chúc các bạn thao tác thành công , hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo !