Hướng dẫn tạo và sử dụng Alias command Linux

Tác giả: 29/02/2024

Alias command rất hữu ích khi bạn sử dụng những câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày. Với alias bạn có thể thay cả 1 câu lệnh hoặc 1 nhóm câu lệnh với chỉ 1 từ hay vài chữ cái, từ đó tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian khi làm việc với chế độ dòng lệnh.

Có hai loại Alias là temporarily (tạm thời) và permanent (vĩnh viễn). Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn sử dụng cả 2 loại. Tất cả các lệnh đều hoạt động được trên Ubuntu, CentOS / RHEL.

Để xem tất cả Alias bạn có thể nhập lệnh như sau:

alias

1. Temporarily alias

Để thêm mới temporarily alias ta dùng lệnh

alias alias_name='command'

Ví dụ

alias disk='df -h'

Thông tin hiển thị như sau:

Để xóa một temporarily alias ta dùng lệnh

unalias alias_name

2. Tạo alias vĩnh viễn 

Để xác định Alias vĩnh viễn, bạn phải thêm nó vào tệp ~ / .bashrc. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm một tệp riêng cho tất cả các Alias (~ / .bash_aliases) nhưng để tệp này hoạt động, bạn phải nối các dòng sau vào cuối tệp ~ / .bashrc

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn thêm alias vào file, bằng cách mở file /$HOME/.bashrc và thêm vào alise bạn cần tạo sau đó lưu lại

vi /$HOME/.bashrc

Sau khi khi thêm các alias và lưu file lại, để các alias mới có thể hoạt động bạn dùng lệnh:

source /$HOME/.bashrc

Chúc các bạn thành công !