Nginx Amplify

Tác giả: 29/02/2024

Amplify là một công cụ theo dõi hệ thống, cài đặt agent với Nginx, để đăng ký sử dụng các bạn đăng ký tại

https://amplify.nginx.com/

Sau đó đăng nhập và tải script cài đặt về, dựa vào đầu ra các bạn sẽ có API key tương ứng, các bước cài đặt rất đơn giản:

curl -L -O https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh

API_KEY='7a818df8773bfd4fc7853c0b50a1831e' sh ./install.sh

Continue

 

Sau đó chúng ta sẽ khởi động amplify-agent cùng hệ thống

systemctl enable amplify-agent

systemctl start amplify-agent

Tìm đến file cấu hình của nginx và thêm vào 1 đoạn config, ở đây mình thêm 1 đoạn nano stub_status.conf chính xác tại /etc/nginx/conf.d

nano stub_status.conf

server {

            listen 127.0.0.1:80;

            server_name 127.0.0.1;

             location /nginx_status

              {

               stub_status on;

               allow 127.0.0.1;

               deny all;

              }

       }

Như hình ảnh bên dưới:

Continue

Sau đó restart lại nginx

Và truy cập vào trang https://amplify.nginx.com/ bạn sẽ thấy agent xuất hiện trên đó

Một công cụ tốt để giám sát Nginx và php-fpm từ đó bạn có thể có những dự định cho việc phân bổ tài nguyên hệ thống

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com.