Reset password user Admin trên DirectAdmin

Tác giả: 29/06/2023

1. Mô tả

Bài này sẽ giúp bạn xem và thay đổi password của admin trên directadmin khi bạn vô tình quên mật khẩu admin và không truy cập được directadmin.

2. Chuẩn bị

Thông tin tài khoản VPS để thực hiện SSH và o server

3. Thực hiện

SSH vào VPS.

Mặc định trong quá trình cài đặt của directadmin, Các mật khẩu sẽ được tự sinh ra và được lưu lại trong file có tên setup.txt .

Command : /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

Nếu như bạn chưa thay đổi mật khẩu admin của directadmin, bạn có thể tìm thấy mật khẩu tại đây.

Tuy nhiên, khi bạn đã thay đổi mật khẩu admin mà vô tình quên, khi đó cần phải lấy lại mật khẩu thông qua việc đăng nhập (SSH) vào VPS để tiến hành thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản này.

Sau khi đăng nhập với tài khoản root của VPS, gõ lệnh sau:

Command : passwd admin

Nhập mật khẩu mới theo yêu cầu.

New password và Retype new password

khi nhập mật khẩu ở đây sẽ không thấy ký tự hay dấu nào được hiển thị, Sau khi nhập mật khẩu mới nhấn enter để thực hiện bước tiếp theo là xác nhận mật khẩu.

Thông báo hoàn thành:

Result : hiển thị thông báo như dưới là ok

passwd: all authentication tokens updated successfully.

Trả lời