Tạo WordPress Website với Webinoly

Tác giả: 01/06/2022

Webinoly cung cấp một bộ công cụ rất tiện lợi giúp việc tạo và quản trị website. Với webinoly việc quản trị website trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bằng một lệnh bạn đã có 1 trang web hay cũng chỉ với 1 lệnh bạn có thể tạo được SSL cho trang web của bạn. Webinoly mới chỉ hộ trợ trên hệ điều hành là Ubuntu 16.04 và Ubuntu 18.04

Cấu hình đề nghị

Để cài đặt và quản lý website sử dụng webinoly, bạn nên sử dụng server có cấu hình tối thiểu như sau:

 • Hệ điều hành: Ubuntu 18.04
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • DISK: 10 GB
 • NETWORK: 1 interface (trong bài tôi sử dụng IP có địa chỉ 103.101.161.199)

Hoặc bạn có thể mua SSD CLOUD VPS A để sử dụng.

Cài đặt

Việc cài đặt webinoly rất đơn giản chỉ cần 1 lệnh duy nhất.

wget -qO weby qrok.es/wy && sudo bash weby 3

Việc cài đặt sẽ mất khoảng từ 5-7 phút. Sau khi cài xong bạn sẽ thấy kết quả như sau.

Lưu ý : Bạn cần lưu lại thông tin đăng nhập database để thuận tiện cho việc quản trị sau này.

Sử dụng

Tạo một site wordpress

Trước tiên bạn cần trỏ domain. Domain phải được trỏ về chính server của bạn. Tôi đang sử dụng domain wp.niemdt.com và domain này trỏ về địa chỉ server của tôi 103.101.161.199

Tạo ra site wordpress bằng một lệnh duy nhất

site wp.niemdt.com -wp

Thông báo trả về như sau là bạn đã thành công

Site wp.niemdt.com has been successfully created!

Để bỏ qua bước xác thực HTTP khi truy cập trang admin của trang vừa tạo

httpauth wp.niemdt.com -wp-admin=off

Bây giờ gõ sử dụng trình duyệt web để truy nhập domain để cấu hình website của bạn

Sau khi cấu hình xong trên web là bạn đã có 1 website bằng wordpress.

Bạn cũng có thể tạo các site khác trên server. Các site không nhất thiết phải là wordpress mà chỉ là các site có sử dụng html php hay mysql. Khi tạo site bạn chỉ cần thay thế option -wp thành -html hoặc -php hoặc -mysql. Ví dụ tôi tạo 1 site chỉ dùng html tôi dùng lệnh sau

site html.niemdt.com -html

Để thêm SSL cho website của bạn

site wp.niemdt.com -ssl=on

Hệ thống sẽ kiểm tra các chứng chỉ và nó sẽ renew nếu chứng chỉ nào còn thời hạn dưới 30 ngày

site -ssl=renew

Bạn cũng có thể sử dụng chứng chỉ có sẵn cho website của bạn

site example.com -ssl=on -ssl-key=/path/cert.key -ssl-crt=/path/cert.crt -ssl-ocsp=/path/cert.pem

Lưu ý : Bạn thay thế đường dẫn đến các chứng chỉ của bạn. Tham số -ssl-ocsp là một tùy chọn hỗ trợ OCSP

Tạo cache cho website

Để tăng hiệu năng cho trang web bạn có thể sử dụng cache cho nó bằng.

Để sử dụng cache

site wp.niemdt.com -cache=on

Nếu không muốn sử dụng cache nữa bạn có thể dùng lệnh

site wp.niemdt.com -cache=off

Sử dụng Reverse Proxy

Tạo reverse proxy cho một site với Nginx trên server của bạn

site proxy.niemdt.com -proxy=[http://10.10.35.120:80]

Bật tắt tạm thời website

Tắt tạm thời website

site wp.niemdt.com -off

Bật trở lại

site wp.niemdt.com -on

Liệt kê các website trên server

site -list

Nó sẽ thống kê toàn bộ các website đang được tạo trên server

root@wp:~# site -list

 + html.niemdt.com 
 * proxy.niemdt.com 
 + wp.niemdt.com 

Xóa một website

Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xóa một site khỏi server. Nhưng bạn cần cân nhắc kỹ khi sử dụng option này, bạn không thể khôi phục lại các file khi đã bị xóa.

site wp.niemdt.com -delete

Clone site

Bạn có thể clone một site từ một site có sẵn. Điều này rất có ích trong quá trình site của bạn đang phát triển.

Ví dụ tôi clone site wp1.niemdt.com từ một site có sẵn là wp.niemdt.com

site wp1.niemdt.com -clone-from=wp.niemdt.com

Kết quả như sau là bạn đã clone thành công

root@wp:~# site wp1.niemdt.com -clone-from=wp.niemdt.com
Site 'wp1.niemdt.com' is now a successfull clone of 'wp.niemdt.com'

Thay đổi version PHP

Bạn có thể kiểm tra version hiện tại của PHP

root@wp:~# php -v
PHP 7.4.6 (cli) (built: May 14 2020 10:02:44) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.4.6, Copyright (c), by Zend Technologies

Ta thấy server đang sử dụng version 7.4.6 nhưng site của bạn không phù hợp với version này. Bạn muốn sử dụng version 7.2 bạn có thể sử dụng lệnh sau:

stack -php-ver=7.2

Sau khi cài đặt xong bạn kiểm tra lại version trên server của bạn.

root@wp:~# php -v
PHP 7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: May 14 2020 08:27:35) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Xóa PhpMyAdmin

Mặc định khi cài đặt Webinoly thì PhpMyAdmin sẽ được cài đặt. Nếu bạn không muốn sử dụng nó bạn có thể xóa nó bằng cách

stack -pma -purge

Hệ thống sẽ hỏi bạn có thực sự muốn xóa không. Bạn nhập vào y để đồng ý xóa

root@wp:~# stack -pma -purge

¡ C A U T I O N ! You are about to remove phpMyAdmin from your server! 

 Are you sure [y/N]? 

phpMyAdmin has been deleted successfully! 

Backup database WP

Webinoly cho phép bạn backup DB của site wordpress và lưu nó tại chính server của bạn

webinoly -backup=local -wp=wp.niemdt.com

Các file backup sẽ được lưu tại thư mục /root/webinoly-backups/wp.niemdt.com . Bạn cũng có thể chỉ ra thư mục chứa file backup bằng cách dùng thêm option -destination=/folder trong đó folder là đường dẫn đến thư mục lưu file backup

webinoly -backup=local -wp=wp.niemdt.com -destination=/root/backup/wp_niemdt

Xem username và password của database

Bạn chỉ có thể xem được username và mật khẩu đăng nhập database khi database này được tạo bằng webinoly

webinoly -dbpass

Hoặc bạn có thể thay đổi mật khẩu của user root và admin

webinoly -mysql-password

Import MySQL database

Bạn có thể import DB từ một file bằng cách sử dụng lệnh sau đây

webinoly -db-import -file=/file_name

Sau khi import thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau

Database successfully imported!

Chặn IP truy cập site

Nếu bạn muốn chặn địa chỉ IP không cho nó truy cập các site trên server của bạn. Ví dị tôi muốn chặn địa chỉ 123.123.123.123

webinoly -blockip=123.123.123.123

Để hiển thị các IP bị chặn

webinoly -blockip -list -raw

Để bỏ chặn một IP

webinoly -blockip=123.123.123.123 -purge

Xem log

Xem log access của website

log wp.niemdt.com

Mặc định log access sẽ bị tắt. Để cho phép ghi log này bạn cần dùng lệnh sau

log wp.niemdt.com -only-error=off

Xem error log của site

log wp.niemdt.com -error

Bạn cũng có thể xem các log của các dịch vụ khác ví dụ như php ssh hay mail

log -ssh
log -ssh
log -mail

Bạn có thể xóa toàn bộ những file log đã được nén lại thành file *.gz (log được rotate) trong thư mục /var/log bằng cách sử dụng lệnh

log -purge

Update version mới nhất của webinoly

Bạn có thể update version mới nhất của webinoly bằng cách sử dụng lệnh sau

webinoly -update

Trên đây là một số tiện ích của công cụ Webinoly được Cloud365 tổng hợp lại. Để xem thêm một số tiện ích khác bạn có thể tham khảo tại đây.

Trả lời