WordPress – Docker – Cài đặt nhanh trong 5 phút

Tác giả: 31/05/2024

Chào các bạn, hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách cài đặt 1 site wordpress nhanh bằng docker trong 5 phút nhé:

Máy ảo demo của mình là Ubuntu 22.04

+ Bước 1: Cài đặt Docker

Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04 – Nhan Hoa Knowledgebase

+ Bước 2: Pull các images cần thiết:

docker pull mariadb

docker pull wordpress

Kiểm tra:

docker images

+ Bước 3: Tạo các volume chứa data và chạy container

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo volume và cho chạy mariadb trước:

docker volume create mariadb-data

Chúng ta kiểm tra volume:

docker volume inspect mariadb-data

Tạo symbolic link cho dễ sử dụng, ở đây mình tạo ra /mywebsite/mariadb

mkdir -p /mywebsite/mariadb

ln -s /var/lib/docker/volumes/mariadb-data/_data /mywebsite/mariadb

Tiếp theo là chạy container mariadb

docker run -d --name wordpressdb -v mariadb-data:/var/lib/mysql -e "MYSQL_ROOT_PASSWORD=YourRootPassword" -e MYSQL_USER=wordpressuser -e "MYSQL_PASSWORD=wordpresuserdbpass" -e "MYSQL_DATABASE=wordpressdb" mariadb

Chúng ta sẽ kiểm tra:

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo volume cho container wordpress

docker volume create wordpress-data

docker volume inspect wordpress-data

mkdir /mywebsite/wordpress-data

ln -s /var/lib/docker/volumes/wordpress-data/_data /mywebsite/wordpress-data

Và chạy container wordpress

docker run -d --name wordpress -p 80:80 -v wordpress-data:/var/www/html --link wordpressdb:mysql -e WORDPRESS_DB_USER=wordpressuser -e "WORDPRESS_DB_PASSWORD=wordpresuserdbpass" -e WORDPRESS_DB_NAME=wordpressdb wordpress

Cuối cùng truy cập vào link: http://your_ip_server để tiếp tục cài đặt.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com.