2FA

Cài đặt xác minh 2 bước khi SSH trên Ubuntu 20.04-22.04

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập xác thực hai yếu tố SSH trên máy chủ Ubuntu bằng Google Authenticator nổi tiếng. Nó sẽ cải thiện đáng kể tính bảo mật của dịch vụ SSH trên máy chủ Ubuntu của bạn. 1 – Cài đặt và định cấu hình Google Authenticator trên…