Cách chuyển mail

Cách chuyển mail với lệnh imapsync – [CHI TIẾT]

Chỉ cần một máy linux các bạn có thuyển chuyển tất cả các email từ một server này sang server. Bạn sẽ tạo ra một csv với thông tin của mọi người và chỉ cần chạy một lệnh để chuyển qua tất cả. Đầu tiên các bạn cài đặt epel repo. CentOS 5: wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm…