Cài đặt FTP Server

Cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

Step 1: Cài đặt Service FTP với VSFTPD 1. Update package manager: sudo yum update 2. Cài đặt VSFTPD: sudo yum install vsftpd 3. Start service và set auto start khi boot: sudo systemctl start vsftpd sudo systemctl enable vsftpd 4. Mở Port FTP 21 và FTP Service: sudo firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=21/tcp sudo firewall-cmd…

Cài đặt FTP Server với ProFTPD

Đầu tiên bạn cần cài đặt EPEL repository để có thể cài đặt ProFTPD dùng lệnh yum. Tiếp theo cài đặt ProFTPD yum install proftpd Cấu hình ProFTPD – Cài đặt FTP Server Để cấu hình ProFTPD, bạn hãy chỉnh sử file proftpd.conf nano /etc/proftpd.conf Không như những FTP Server khác, mặc định ProFTPD sẽ disable anonymous login nên bạn…