Câu lệnh import

Câu lệnh import database từ file .sql

Nếu file data dung lượng quá lớn, 50MB+, thì chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng sqlcmd sqlcmd -S SERVERNAME\INSTANCE_NAME -d DataName -i C:\path\mysqlfile.sql -o C:\path\output_file.txt … Mã: Tên srv: SERVERNAME INSTANCE_NAME là SQLEXPRESS (nếu bạn dùng bản express ) File output.txt khi xuất ra sẽ có dạng: … (1 rows affected) Processed 100 total records (1 rows affected)…