Check Ping

Script kiểm tra trạng thái máy chủ bằng Ping và cảnh báo qua Telegram

Để viết một script kiểm tra trạng thái hoạt động của VPS và gửi thông báo qua Telegram khi VPS bị Down, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ như ping và curl, cùng với việc sử dụng Telegram Bot API để gửi thông báo. Sau đây là một script đơn giản để thực hiện…