Đo hiệu suất mạng trên CentOS

Đo hiệu suất mạng trên CentOS – [HƯỚNG DẪN]

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf 1. Cần cài đặt thư viện epel rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm 2. Cài đặt iperf yum -y install iperf 3. Khởi Động iperf trên server iperf -s Kết quả hiển thị như sau. # iperf -s ———————————————————— Server listening on TCP port 5001 TCP…