font unicode

Lỗi font unicode của Joomla 1.5 trên MariaDB

1- Mở file configuration.php của Joomla để xem  $dbtype đang sử dụng là mysql hay mysqli var $dbtype = ‘mysql’; hoặc var $dbtype = ‘mysqli’; Từ đó tìm file tương ứng Code: libraries/joomla/database/database/mysql.php hoặc Code: libraries/joomla/database/database/mysqli.php tìm đến dòng (hình như là dòng 186 – các bạn nhớ tìm chính xác) Code: return ($verParts[0] == 5…