LadiPage

Hướng dẫn trỏ tên miền về LadiPage trên zonedns.vn

Hướng dẫn  trỏ tên miền về Ladipage 1.1 – Trỏ tên miền chính  Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage. Record 1 Host record: domain.com Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.domain.com Lưu ý:…