Lệnh đếm file

Lệnh đếm files trong thư mục trên Linux

Khi mở các thư mục trên máy chủ, chúng ta có thể các thư mục chứa nhiều file trong đó. Đôi khi, chúng ta muốn biết có bao nhiêu file tồn tại trong một thư mục nhất định hoặc trên nhiều thư mục. Nói cách khác, bạn muốn đếm số lượng file được lưu trong…