sao lưu DirectAdmin

Chuyển dữ liệu tài khoản từ DirectAdmin sang DirectAdmin

Nhân Hòa xin hướng dẫn các bạn chuyến dữ liệu từ tài khoản từ DirectAdmin sang DirectAdmin  theo các bước sau đây : Bước 1 : Bỏ qua thư mục chính từ bản sao lưu : Đăng nhập vào máy chủ nguồn ( đang chứa dữ liệu ) thông qua SSH và với trình soạn thảo vi hoặc nano mở  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf  sau…