spam filter

[Zimbra] Tạo whitelist và blacklist với Amavis Spam filtering

Zimbra và Amavis Zimbra sử dụng Amavis để quét virus cho các email đến và đi. Sau đó, tùy thuộc vào kết quả quét, nó sẽ trả lời postfix xem nó sẽ gửi hay bỏ email. Đôi khi, chúng ta nhận được kết quả không chính xác,email của bạn bị chặn hoặc có cảnh báo…