18/02/2022

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Nếu truy cập website hay phần mềm xuất hiện lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors. Các bạn có thể xử lý như sau

Edit file my.ini

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

Tìm đến dòng max_connections và sửa lại thông số phù hợp

Ví dụ:
max_connections=1000

Sau đó restart lại service mysql

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *