Apache Web Server

IIS Web Server

Tất cả các hướng dẫn có liên quan đến IIS Web Server từ Nhân Hoà IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được tích hợp sẵn với các phiên bản của Windows Server. Internet Information Services (IIS) bao gồm dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window nhằm…

Chuyển hướng site từ HTTP sang HTTPs

I. Cho webserver là Apache Sử dụng file .htaccess Mở file .htaccess, chèn đoạn mã sau vào đầu file RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]        2. Hướng dẫn thêm với site WordPress 1.1 Vẫn chèn đoạn mã chuyển hướng trên vào đầu file .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]…