Windows

Mở ping trên windows server

1. Mô tả Windows Firewall trên Windows sẽ chặn tất cả các traffic không được phép và giao thức ICMP cũng không được cho phép vì vậy khi cần kiểm sự hoạt động của một máy tính cài Windows bằng lệnh ping là không thể. Để có thể thực hiện lệnh ping chúng ta phải…

Hướng dẫn khắc phục lỗi CredSSP Encryption Oracle Remediation khi Remote Desktop

Lỗi “CredSSP Encryption Oracle Remediation Error” trong giao thức bảo mật CredSSP ( Credential Security Support Provider Protocol ) là một lỗi thường gặp trong kết nối Remote Desktop Protocol (RDP) giữa Window Client ( máy tính cá nhân ) và Window Server (máy chủ). Đây là tính năng bảo mật từ Microsoft, tuy nhiên lỗi này xảy…

Tạo batch upload file ftp trên windows

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows Ở đây mình tạo file trong folder D:\Script 1, Tạo 1 file ftp.txt open <IP> 21 user password prompt binary mput “*.*” quit 2, Tạo file batch với nội dung sau ftp -s:D:\Script\ftp.txt Trên đây là hướng dẫn tạo batch upload file ftp trên…

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Đây là lệnh nén folder “C:\Program Files\WinRAR\rar.exe” a -ep1 -r “Name of ZIP file with path” “C:\Users\%username%\desktop\someFolder\” Đây là lệnh nén các file “C:\Program Files\WinRAR\rar.exe” a -ep1  “Name of ZIP file with path” “C:\Users\%username%\desktop\someFolder\*.*” Các bạn có thể sửa “Name of ZIP file with path” thành “C:\Backup.rar” tùy vào mục đích mình muốn lưu vào…

Rewrite file tĩnh image to cdn asp.net

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net <outboundRules rewriteBeforeCache=”true”>                 <!– outbound rules –>                 <rule name=”CDN-01-jpg” preCondition=”CheckHTML” stopProcessing=”true”>                   <match                     filterByTags=”Img”                     pattern=”(^(?!www\.|(?:http|ftp)s?:\/\/|[A-Za-z]:\\|\/\/).*\.(jpg|jpeg|png).*)” />                   <action type=”Rewrite” value=”https://cdn.domain.com{R:1}” />                 </rule>  …

Redirect http to https trên web.config

Thông thường, rule redirect được khai báo trong file web.config nằm trong thư mục gốc website của. Nếu redirect không hoạt động, hay kiểm tra web.config có tồn tại không và rule redirect có đúng quy tắc không? Bài viết sau Nhân Hòa sẽ hướng dẫn Redirect http to https Dưới đây là rule redirect…

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Nếu truy cập website hay phần mềm xuất hiện lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors. Các bạn có thể xử lý như sau Edit file my.ini C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini Tìm đến dòng max_connections và sửa lại thông số phù hợp Ví dụ: max_connections=1000 Sau đó restart lại service mysql Chúc các bạn…

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Enable Multiple RDP Sessions Đăng nhập vào Remote Desktop. Ần Windows + R và ghi gpedit.msc sau đó mở lên Đi đến Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections. Set Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session thành Disabled. Double click Limit number of connections và set…

Get server_id in MYSQL

Thực thi query sau trong mysql mysql> SHOW VARIABLES LIKE ‘server_id’; +—————+——-+ | Variable_name | Value | +—————+——-+ | server_id | 1 | +—————+——-+ 1 row in set (0.01 sec) Chúc các bạn thành công!

Fix lỗi ADODB.Recordset error ‘800a0e7a’

Nếu mã nguồn của bạn là asp classic Khi chạy website hiển thị thông báo lỗi sau ADODB.Connection error ‘800a0e7a’ Provider cannot be found. It may not be properly installed Có thể server bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Download và setup tại link https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 Trên đây là hướng dẫn Fix lỗi…

  • 1
  • 2