Hướng dẫn sửa lỗi server reached MaxRequestWorkers trên server chạy Plesk

Tác giả: 26/06/2022

Nguyên nhân:

Do MaxRequestWorkers đã đạt múc giới hạn làm cho không có worker nào free để xử lý các request mới của Apache. Do đó các request sẽ bị xử lý chậm hoặc không được xử lý.

1. Tìm loại Multi-Processing Module (MPM) đang được sử dụng:
httpd -V | grep MPM

2. Mở file /etc/httpd/conf.modules.d/01-cgi.conf  và tăng thêm thông số (hoặc thêm vào nội dung như bên dưới nếu file có).

Với MPM Event:
<IfModule mpm_event_module>
LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
MaxRequestWorkers 400
ServerLimit 16
</IfModule>

Với MPM Prefork:
<IfModule mpm_prefork_module>
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
MaxRequestWorkers 400
ServerLimit 400
</IfModule>

3. Restart lại apache để áp dụng các thay đổi trên
service httpd restart

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *