Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Tác giả: 30/08/2022

Build Zend
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

after changing php versions, it’s recommended you install zend again.
Note that Zend Guard is the new name for Zend Optimizer, and is used for newer versions of php. Custombuild will install the correct one for your system.

Sau khi thay đổi phiên bản php, bạn nên cài đặt lại zend.
Lưu ý rằng Zend Guard là tên mới của Zend Tối Optimizer và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php. Custombuild sẽ cài đặt đúng cho hệ thống của bạn

Build Ioncube:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set ioncube yes
./build ioncube

Chúc các bạn thành công!

30/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *