Cài đặt Ubuntu18 – ISO Ubuntu18 18.04.01

Tác giả: 26/08/2022

Root đăng nhập cho phép Cài đặt Ubuntu18 và xóa sửa chữa người ubuntudùng/etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/'g /etc/ssh/sshd_config
service sshd restart

Set passwd cho root – Cài đặt Ubuntu18

sudo su 
# Đặt passwd cho root user
passwd
Enter new UNIX password: <root_passwd>
Retype new UNIX password: <root_passwd>

Khởi động lại sshd

sudo service ssh restart

Tắt firewalld

sudo apt-get install ufw -y
sudo ufw disable
sudo stop disable

Đăng xuất khỏi VM

logout 

Đăng nhập lại bằng người dùng rootvà xóa người dùngubuntu

userdel ubuntu
rm -rf /home/ubuntu

Change timezone aboutAsia/Ho_Chi_Minh

dpkg-reconfigure tzdata

Bổ sung khoảng địa phương

echo "export LC_ALL=C" >> ~/.bashrc

Tắt ipv6

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf 
echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf 
echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Đầu ra: 1: OK, 0: NotOK

cập nhật

sudo apt-get update -y 
sudo apt-get upgrade -y 
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get autoremove 

Kiểm tra tệp hoán đổi

root@ubuntu:~# cat /proc/swaps
Filename				Type		Size	Used	Priority
/swap.img                file		2023420	0	-2

Clear swap

swapoff -a
rm -rf /swap.img

Xóa tệp hoán đổi cấu hình trong tệp/etc/fstab

sed -Ei '/swap.img/d' /etc/fstab
Kiểm tra
root@ubuntu:~# free -m 
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      1993     127     699      1    1166    1691
Swap:       0      0      0

Configure to instance an log ra console and change name Card network about eth * thay vì sau đó, eno + tắt hẳn netplan lúc khởi động máy

sed -i 's|GRUB_CMDLINE_LINUX=""|GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0 netcfg/do_not_use_netplan = true"|g' /etc/default/grub

update-grub

Installifupdown

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ifupdown

Clear netplan

sudo apt-get --purge remove netplan.io
sudo rm -rf /usr/share/netplan
sudo rm -rf /etc/netplan

Cấu hình giao diện

echo "
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.10.15
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.1
dns-nameservers 8.8.8.8" >> /etc/network/interfaces

Bật lại mạng

systemctl unmask networking
systemctl enable networking
systemctl restart networking

Disable mạng dịch vụ không cần thiết khác

systemctl stop systemd-networkd.socket systemd-networkd-dispatcher \
systemd-networkd systemd-networkd-wait-online.service
systemctl disable systemd-networkd.socket systemd-networkd-dispatcher \
systemd-networkd systemd-networkd-wait-online.service
systemctl mask systemd-networkd.socket systemd-networkd-dispatcher \
systemd-networkd systemd-networkd-wait-online.service

Xóa Cloud init – Cài đặt Ubuntu18

echo 'datasource_list: [ None ]' | sudo -s tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg
sudo apt-get purge cloud-init
sudo rm -rf /etc/cloud/; sudo rm -rf /var/lib/cloud/
reboot

Chỉnh sửa phân giải quyết định

vi /etc/resolv.conf

Edit about 8.8.8.8 to pament domain name

Máy chủ tên phần bổ sung

sudo apt install resolvconf -y
echo "
# Make edits to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head.
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4" >> /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
sudo service resolvconf restart Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 - Toà nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM Chi nhánh Vinh - Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An Hotline: 19006680

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *