Cài đặt Ubuntu

Cài đặt Ubuntu18 – ISO Ubuntu18 18.04.01

Root đăng nhập cho phép Cài đặt Ubuntu18 và xóa sửa chữa người ubuntudùng/etc/ssh/sshd_config sudo sed -i ‘s/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/’g /etc/ssh/sshd_config service sshd restart Set passwd cho root – Cài đặt Ubuntu18 sudo su # Đặt passwd cho root user passwd Enter new UNIX password: <root_passwd> Retype new UNIX password: <root_passwd> Khởi động lại sshd…