Cài đặt Zabbix version 3.4 on Ubuntu 16.04

Tác giả: 30/08/2022

I, Chuẩn bị

Small – CentOS – Virtual Appliance – MySQL InnoDB – monitor 100 host

Medium – CentOS – 2 CPU cores/2GB RAM – MySQL InnoDB – monitor 500 host

Large – RedHat Enterprise Linux – 4 CPU cores/8GB RAM – RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL – monitor >1000 host

Very large – RedHat Enterprise Linux – 8 CPU cores/16GB RAM – Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL – monitor >10000 host

+ Set địa chỉ IP tĩnh, kiểm tra kết nối ra Internet, update các package

II, Cài đặt Zabbix-server

– Download repo zabbix và unpackage

root@ubuntu:/# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
root@ubuntu:/# dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb

– Update lại package mới + Cài đặt zabbix server và các gói cài đặt cần thiết: zabbix server, zabbix client, mysql, php…

root@ubuntu:/# apt-get update

root@ubuntu:/# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender snmp snmpd snmp-mibs-downloader php7.0-bcmath php7.0-xml php7.0-mbstring

root@ubuntu:/# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender snmp snmpd snmp-mibs-downloader php7.0-bcmath php7.0-xml php7.0-mbstring

– Edit time zone của zabbix server

 • Mở file /etc/zabbix/apache.conf chỉnh time zone Việt Nam : Asia/HoChiMinh
  root@ubuntu:/# vi /etc/zabbix/apache.conf
  

 • Reload lại service apache
  root@ubuntu:/# systemctl reload apache2
  

– Tạo database và user truy cập databaser

 • Truy cập vào database
  root@ubuntu:/# mysql -u root -p
  

 • Tao dabase với tên là zabbixdb
  MariaDB [(none)]> create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
  

 • Gán quyền và đặt password cho database vừa tạo ở trên
  MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbixdb.* to zabbixuser@localhost identified by '123456a@';
  
 • Xác nhận query và thoát
  MariaDB [(none)]> flush privileges;
  
  MariaDB [(none)]> quit
  

 • Import database ban đầu của zabbix
  root@ubuntu:/# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/
  root@ubuntu:/usr/share/doc/zabbix-server-mysql# zcat create.sql.gz | mysql -u root -p zabbixdb
  Enter password:
  
 • Config database
  root@ubuntu:/# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
  

Tìm và sửa các thông số

  DBHost=localhost
  DBName=zabbixdb
  DBUser=zabbixuser
  DBPassword=123456a@

 • Restart service zabbix-server, zabbix-agent
  root@ubuntu:/# systemctl enable zabbix-server 
  root@ubuntu:/# systemctl start zabbix-server
  root@ubuntu:/# systemctl enable zabbix-agent 
  root@ubuntu:/# systemctl start zabbix-agent
  

– Truy cập bằng trình duyệt hoàn tất kết nối qua giao diện

Truy cập đường dẫn: http://172.16.3.199/zabbix

Check các thành phần bắt buộc có để cài đặt zabbix server thành công

Nhập các thông tin kết nối đền database đã tạo ở trên

Nhập name hiển thị đại diện cho zabbix server

Check lại thông tin đã nhập

Cấu hình thành công

Login với tài khoản mặc định Admin/zabbix

 • Cài đặt thành công zabbix

III, Cài đặt zabbix agent trên client

– Cài đặt trên server OS Ubuntu

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb

sudo apt-get update
sudo apt-get install zabbix-agent
 • Chỉnh sửa file config để kết nối tới zabbix server
  vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
  

Tìm và chỉnh sửa các thông tin sau để kết nối tới zabbix server

  Server=172.16.3.193

  ListenPort=10050

 • Khởi động lại service zabbix-agent
  service zabbix-agent restart
  

– Cài đặt trên OS Centos

yum -y install libcurl libcurl-devel rrdtool rrdtool-devel rrdtool-prel libgcrypt-devel gcc make gcc-c++
 • Get Collectd, untar it, make it and install
  wget http://collectd.org/files/collectd-5.4.0.tar.gz
  tar zxvf collectd-5.4.0.tar.gz
  cd collectd-5.4.0
  ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --libdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man --enable-all-plugins
  make
  make install
  
 • Copy the default init.d script
  cp /root/collectd-5.4.0/contrib/redhat/init.d-collectd /etc/init.d/collectd
  
 • Set the correct permissions
  chmod +x /etc/init.d/collectd
  
 • Start the deamon
  service collectd start
Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty phần mềm Nhân Hòa
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
Hotline: 19006680

Trả lời