Changing hostname on mail kerio

Tác giả: 13/10/2023

1. Mô tả

Để gửi mail, quản trị viên phải chỉ định tên DNS của máy chủ mail Kerio Connect, tên này được gọi internet hostname, bài viết này mô tả các bước để cấu hình nó,  đảm bảo tên hostname phải đúng tên máy chủ mail đã trỏ tránh việc gửi nhận mail một cách ổn định tránh trường gửi mail bị gặp các lỗi như khi gửi như 550 HELO invalid hoặc FQDN invalid .

2. Thực hiện 

Truy cập trang quản trị mail admin kerio

Trên bảng điều khiển quản trị mail Kerio Connect, chọn Configuration

Chọn mục Domain và chọn Internet hostname nằm ở phía dưới bên phải của giao diện

Nhập tên máy chủ internet hostname và chọn ok

 

###heavenpostman.fun