Fixed: Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Tác giả: 30/08/2022

Nếu các bạn gặp lỗi khi restart httpd Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Các bạn có thể chạy lệnh sau để build lại suphp sẽ fix được lỗi
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build clean
./build php d
./build suphp d

Chúc các bạn thành công!

30/08/2022

Trả lời