Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Tác giả: 30/08/2022

Mặc định DirectAdmin sẽ check ip khi login.

Đối với một số khách hàng, IP của họ được thay đổi giữa các yêu cầu, ngăn họ login vào DA.

Để bỏ tính năng check ip chúng ta thao tác như sau:
vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm giá trị  disable_ip_check

default:
disable_ip_check=0

enable:
disable_ip_check=1

Sau đó khởi động lại DirectAdmin
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công!

30/08/2022

Trả lời