Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat trên CentOS 7

Tác giả: 28/09/2022

Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài Apache Tomcat trên CentOS 7

Apache Tomcat là một vùng chứa Java Servlet do Apache phát triển để cho phép bạn triển khai Java servlet và JSP. Apache Tomcat cũng hoạt động như một máy chủ web , có thể hỗ trợ các trang web có quy mô vừa và nhỏ.

Hướng dẫn này cũng trình bày cách cài đặt và sử dụng Trình quản lý quản trị web Tomcat, cho phép bạn quản lý Tomcat và các máy chủ ảo từ trình duyệt web.

I. Nội dung:

Cài đặt và sử dụng Apache Tomcat trên CentOS 7

Tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Apache Tomcat trên CentOS 7. Apache Tomcat là một vùng chứa Java Servlet do Apache phát triển để cho phép bạn triển khai Java servlet và JSP. Apache Tomcat cũng hoạt động như một máy chủ web, có thể hỗ trợ các trang web có quy mô vừa và nhỏ.

Hướng dẫn này cũng trình bày cách cài đặt và sử dụng Trình quản lý quản trị web Tomcat, cho phép bạn quản lý Tomcat và các máy chủ ảo từ trình duyệt web.

Bước 1: Cài đặt Tomcat trên CentOS 7 :

yum install tomcat

Bước 2: Cài đặt thêm các gói bổ sung:

yum install tomcat-webapps tomcat-admin-webapps tomcat-docs-webapp tomcat-javadoc


tomcat-webapps: trang web gốc Tomcat

tomcat-admin-webapps: trình quản lý quản trị viên web Tomcat (tomcat-admin-webapps)

tomcat-docs-webapp và tomcat-javadoc: tài liệu Tomcat trực tuyến chính thức

Bước 3: Khởi động tomcat và cho phép khởi động cùng hệ thống

systemctl start tomcat

systemctl enable tomcat

Ta có thể kiểm tra tomcat truy cập http://example.com:8080 trong trình duyệt web. 

II. Sử dụng trình quản lý với tomcat
Để sử dụng giao diện quản lý web của Tomcat, bạn cần tạo một người dùng. Mở tệp tomcat-users.xml bằng lệnh:

nano /usr/share/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Tại bài viết này, ta sẽ để tài khoản mật khẩu mặc định như trong hình, sau đó lưu lại và khởi động lại tomcat để lưu thay đổi.

systemctl restart tomcat

Ta truy cập vào trình quản lý chọn Manager App 


Sau đó ta đăng nhập tài khoản, từ đây ta có thể quản lý các ứng dụng Java khác nhau.

Để tham khảo các bài biết tương tự bạn có thể tham khảo : https://wiki.nhanhoa.com/ 

 

28/09/2022

Trả lời