Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Tác giả: 30/08/2022

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout……

Mặc định trong /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
disable_ip_check=0

Các bạn sửa thành
disable_ip_check=1

Nếu không có dòng disable_ip_check các bạn thêm vào nhé

Chúc các bạn thành công!

30/08/2022

Trả lời