Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

Tác giả: 30/08/2022

cd /usr/local/directadmin/custombuild

1. Nếu bạn dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2
mkdir -p custom/ap2

Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5.
cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5.

2. Nếu là PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp
mkdir -p custom/suphp

Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5.
cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5.

Thêm vào cuối list “–enable-exif”. Nhớ cuối mỗi dòng thêm ký tự “\”

Đây là file mẫu của mình
#!/bin/sh
./configure \
        –with-apxs2 \
        –with-config-file-scan-dir=/usr/local/lib/php.conf.d \
        –with-curl=/usr/local/lib \
        –with-gd \
        –enable-gd-native-ttf \
        –with-gettext \
        –with-jpeg-dir=/usr/local/lib \
        –with-freetype-dir=/usr/local/lib \
        –with-libxml-dir=/usr/local/lib \
        –with-kerberos \
        –with-openssl \
        –with-mcrypt \
        –with-mhash \
        –with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock \
        –with-mysqli=mysqlnd \
        –with-pcre-regex=/usr/local \
        –with-pdo-mysql=mysqlnd \
        –with-pear \
        –with-png-dir=/usr/local/lib \
        –with-xsl \
        –with-zlib \
        –with-zlib-dir=/usr/local/lib \
        –enable-zip \
        –with-iconv=/usr/local \
        –enable-bcmath \
        –enable-calendar \
        –enable-ftp \
        –enable-sockets \
        –enable-soap \
        –enable-mbstring \
        –with-icu-dir=/usr/local/icu \
        –enable-intl \
        –enable-exif

Cuối cùng chạy lệnh
./build php n

30/08/2022

Trả lời