Hướng dẫn dùng URL Redirect và URL Frame trên zonedns.vn

Tác giả: 31/08/2022

Ví dụ 1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết: https://zonedns.vn

– Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Bước 2: Vào phần Quản lý DNS: Tạo URL Redirect & URL Frame

Màn hình hiển thị sau khi truy cập như sau:

1. Tạo URL Redirect

– Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:

 • + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
 • + Chọn loại Record là: URL Redirect
 • + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tớii)
 • + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trình duyệt sẽ chuyển đến: http://nhankhoavietnam.com

2. Tạo URL Frame

– Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:

 • + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
 • + Chọn loại Record là: URL Frame
 • + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
 • + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

Sau khi tạo URL Frame thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện là: http://nhankhoavietnam.org và sẽ chạy nội dung của URL: http://nhankhoavietnam.com

Sau khi tao URL Redirect hoặc URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

Ví dụ 2: Ví dụ bạn đã có SubDomain: diendan.nhankhoavietnam.org

Bạn muốn Redirect SubDomain diendan.nhakhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Bạn muốn Frame Domain diendan.nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Làm tương tự như Redirect Domain, bạn cũng vào tạo thêm bản ghi mới Redirect và Frame:

1. Tạo URL Redirect:

– Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:

 • + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
 • + Chọn loại Record là: URL Redirect
 • + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tớii)
 • + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org

2. Tạo URL Frame

– Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:

 • + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
 • + Chọn loại Record là: URL Frame
 • + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
 • + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org

Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

– Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.

* Hệ thống sẽ cập nhật sau thời gian bạn trỏ từ 1 đến 3h hoặc có thể sớm hơn.

31/08/2022

Trả lời