Hướng dẫn tạo subdomain trên plesk dễ dàng

Tác giả: 17/04/2023

Để thực hiện thêm subdomain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add Subdomain để vào form thêm addon domain.

Ở form Add a Subdomain, chúng ta nhập subdomain mới cần tạo vào sau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

Lưu ý: chúng ta có thể chọn tên miền phù hợp nếu như có nhiều tên miền trên hosting plesk.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Domain nhanhoa.vanthien97.xyz configured

Như vậy là chúng ta đã thêm thành công rồi.

Trả lời