Hướng dẫn tạo subdomain trên plesk dễ dàng

Hướng dẫn tạo subdomain trên plesk dễ dàng

Để thực hiện thêm subdomain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau: Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add Subdomain để vào form thêm addon domain. Ở form Add a Subdomain, chúng ta nhập subdomain mới cần tạo vào sau đó nhấn OK để lưu lại thông…