Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2

Tác giả: 29/08/2022

CustomBuild 2.x version

Trước tiên bạn phải kiểm tra chắc chắn bạn đang dùng custombuild 2.x
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Hệ thống sẽ hiển thị version custombuild như sau:
[root@server custombuild]# ./build version
2.0.0-RC7 (rev: 863)

Nếu bạn đang dùng custombuild 1.x bạn vui lòng nâng cấp lên 2.x nhé

Kiểm tra version DirectAdmin

Lệnh kiểm tra version DirectAdmin như sau:
[root@server custombuild]# /usr/local/directadmin/directadmin v
Version: DirectAdmin v.1.45.4

Hãy chắc chắn rằng bạn phải sử dụng version Directadmin không được thấp hơn 1.45.2 nhé

Custombuild 2.x: NGINX + Apache

Dưới đây là lệnh để build nginx + apache với custombuild:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công!

29/08/2022

Trả lời