Hướng dẫn truy cập webmail trên control Direct Admin

Tác giả: 29/08/2022
  • Vào webmail theo link sau :

http://mail.domain.com/roundcube hoặc http://mail.domain.com/squirrelmail

Lưu ý:

+ bản ghi A của mail.domain.com phải được trỏ về IP của mail server

+ bản ghi MX của domain.com phải được trỏ về giá trị:  mail.domain.com

Nhập đầy đủ địa chỉ email (accmail@domain.com) và password

  • Tiến hành gửi nhận mail để kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

29/08/2022

Trả lời