Share folder từ Window local với VPS centos 7 qua VPN PPTP và giao thức CIFS

Tác giả: 04/02/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PPTP VPN Server trên Centos 7 và chức năng share folder từ máy tính window local của bạn với VPS.

Demo triển khai:

  • Máy chủ cloud 45.117.80.170 cài PPTP VPN Server và service CIFS
  • Máy tính cá nhân của bạn , tạo folder share to account local hoặc everyone

Cài đặt trên máy tính cá nhân

Bạn tạo 1 user local trên máy tính, ở đây mình tạo account tudv cùng với password 123456

Bạn tạo một thư mục để share với tudv hoặc everyone

Bật chức năng sharing trên window

Cài đặt trên máy chủ Centos 7

yum update -y

yum install ppp

cd /usr/local/src

wget http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/packages/pptpd-1.4.0-1.el6.x86_64.rpm

rpm -Uhv pptpd-1.4.0-1.el6.x86_64.rpm

Chỉnh sửa IP trong file /etc/pptpd.conf

vi /etc/pptpd.conf

 

Tại dòng 102 mình sẽ để IP local của VPS là 192.168.0.1 , VNP server sẽ cấp cho các VPN client các địa chỉ từ 192.168.0.234 đến 192.168.0.238.

Cấu hình dns cho client khi kết nối

vi /etc/ppp/options.pptpd

ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 4.4.4.4

Tạo user VPN

vi /etc/ppp/chap-secrets

user: nhanhoa

password nhanhoahostingvn

Kết nối đến pptpd từ mọi địa chỉ IP

Enable network forwarding  /etc/sysctl.conf

vi /etc/sysctl.conf

Thêm vào

net.ipv4.ip_forward = 1

Check

sysctl -p

Mở port 1723 trên firewall, ở đây mình dùng csf

Khởi động service pptpd và khởi động cùng hệ thống

service pptpd restart

/sbin/chkconfig pptpd on

Quay trở  window local của bạn để connect vpn đến máy chủ

Bạn điền các thông số như connect name, IP máy chủ VPN, loại VPN và user password đã tạo bên trên

Như vậy phần cài đặt VPN đã xong, giờ mình sẽ cài CIFS dùng để kết nối share với window

yum install cifs-utils -y

Tạo thư mục chứa thông tin xác thực là tài khoản window đã tạo bên trên

vi /root/.smb-credentials

Thêm vào
username=tudv
password=123456

 

chmod 600 /root/.smb-credentials

mkdir -p /mnt/share

ls -ld /mnt/share/

Mount đến folder window đã share bên trên , tạm tắt firewall của window.

mount -t cifs -o credentials=/root/.smb-credentials //192.168.0.234/Share /mnt/share/

Địa chỉ IP của window client khi kết nối sẽ là 192.168.0.234 theo thiết lập bên trên.

Bạn có thể sử dụng /mnt/share để chứa dữ liệu backup từ máy tính local công ty bạn.

Tổng kết:

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn kết nối share giữa VPS linux và Window local thông qua VPN

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *