Sửa lỗi Failed to mount /sysroot trên centos 7 sử dụng xfs file system

Tác giả: 31/05/2023

Hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn sửa lỗi này khi OS khởi động

Đây là 1 lỗi khởi động OS nhưng quá trình mount /sysroot bị lỗi

Chúng ta có thể thấy định dạng file system đang là xfs

Khởi động lại máy chủ chọn “e” và add thêm đoạn sau vào  linux16 line

systemd.unit=emergency.target

Press Ctrl+a (or Home) and Ctrl+e (or End) to jump to the start and end of the line và chọn F10 hoặc Ctr+x

Chúng ta sẽ boot vào giao diện , nhập password root để maintain

 

xfs_repair để xem tùy chọn

Mình sẽ chọn tùy chọn “-d” với “/dev/vda1”

xfs_repair -d /dev/vda1

Hoàn tất repair các bạn sẽ reboot lại máy chủ xem lỗi đã được fix hay chưa

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời