25/02/2022

Moodle – Tài liệu hướng dẫn tạo và phân quyền số lượng lớn User với Cohort

I. Đặt vấn đề

Việc thêm một vài tài khoản user vào khóa học thì rất đơn giản. Nhưng nếu là hệ thống lớn có số lượng học sinh lớn và nhiều lớp cũng như khóa học thì việc thêm bằng tay không khả thi.

Chính vì vậy, ta cần một giải pháp. Moodle cho phép ta nhóm hàng loạt user vào các nhóm khác nhau để dễ dàng thêm học sinh vào các khóa học khác nhau bằng cách sử dụng tính năng Cohort.

Cohort sẽ định các user theo các nhóm khác nhau. Một corhort sẽ có nhiều user và một user có thể ở trong nhiều cohort khác nhau.

II. Mô hình ví dụ

Hệ thống Moodle quản lí các lớp học của một trường THPT có 3 khối lớp được xây dựng theo Category như hình dưới đây.

 • Trong lớp 12A1 sẽ có 2 khóa học như sau: Văn 12A1 và Toán 12A1

 • Trong lớp 11A1 sẽ có 1 khóa học là : Anh 11A1

III. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo Cohort

 • Chọn Site Administrator -> Users -> Cohorts

 • Chọn tab Add new cohort sau đó điền các thông tin của Cohort bạn tạo -> Click Save changes

 • Trong đó:
  • 2 : Name : Tên của Cohort
  • 3 : Context : Phạm vi của Cohort. Ở đây, ta chỉ để trong phạm vi lớp học.
  • 4 : Cohort ID : Mã của Cohort. Cần đặt dễ nhớ để sử dụng
  • 5 : Description : Mô tả
 • Sau khi tạo xong ta sẽ thấy danh sách các Cohort ở tab All Cohorts như hình dưới.

Cohort ID của Lớp 11A1 : HS11A1

Cohort ID của Lớp 12A1 : HS12A1

Lưu ý: Ta có thể thêm hàng loạt Cohorts bằng cách sử dụng file như thêm user. Xem thêm tại đây.

Bước 2: Thêm các user (học sinh) vào các Cohort đã định nghĩa ở trên

Cách 1: Thêm thẳng các user trên hệ thống

 • Tại tab All cohorts -> chọn Assign

 • Chọn các user cần thêm ở bên ô Potential users -> chọn Add

 • Sau khi add thành công, ta sẽ thấy các user ở bên cột Current users

Cách 2: Thêm hàng loạt user bằng file .csv

 • Chuẩn bị file .csv là danh sách các sinh viên như cách thêm hàng loạt users.
 • Lưu ý: thêm trường là cohort1cohort2,… : trường này ghi Cohort ID được gán cho user
 • Lớp 11A1:

 • Lớp 12A1:

 • Add user sử dụng 2 file trên vào hệ thống. Cách thêm có thể xem tại bài viết này.

Bước 3: Thêm danh sách học sinh vào các khóa học

 • Chọn khóa học cần thêm học sinh

 • Chọn Participants -> click Enrol users

 • Tại phần Select cohorts, ta chọn Cohort tương ứng với khóa học -> click Enrol selected users and cohorts

 • Sau đó, ta sẽ thấy các user học sinh của lớp được thêm vào.

 • Làm tương tự với các môn của từng lớp còn lại.
  • Môn Toán Lớp 12A1:

  • Môn Anh Lớp 11A1:

Kết luận

Trên đây là cách thêm user theo nhóm vào các khóa học trên Moodle.